FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA


Değerleri girdikten sonra Hesapla butonuna basınız. Kuruş hesabı için . (nokta) kullanınız.

1 Özsermeye tutarı * ₺  

Özsermayesi yabancı kaynaklarından fazla olan kurumlar finansman gider kısıtlaması yapmayacaklardır.

2 Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye) ₺  
3 Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) * 0.00
4 Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2) 0.00 %

Örtülü sermayeye isabet eden finansman gideri var ise, bu tutar doğrudan KKEG olacak. Toplam finansman giderlerinden bu tutar düşülecek kalan finansman gideri kısıtlamaya tabi olacaktır.

5 Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar) ₺  
6 Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise) ₺  
7 Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6) 0

Hesaplanan finansman gider kısıtlaması rakamı beyanname üzerinde KKEG olarak gösterilecek olup, gelir tablosunda gider yazılan finansman giderleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

8 Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7) 0
9 KKEG olacak finansman giderleri (8*%10) 0

*1. satırdaki özsermaye tutarı negatif ise; 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

*3. satırdaki tutar sıfır yada eksi olursa gider kısıtlaması yapılmayacaktır.

İşletmelerin mevduat ve benzeri alacak hesaplarının değerlemesinden kaynaklanan, kur farkları kısıtlamaya tabi değildir.


Finansman Giderleri

Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarından oluşur. Bu tutarların yer aldığı 780, 660, 656 hesaplar ve benzeri hesaplardaki rakamlar kısıtlamaya tabi olacak.

Özsermaye

Gider kısıtlamasının yapılacağı dönem itibariyle çıkarılan bilançodaki özsermaye olup, her dönem sonu itibariyle bilanço çıkarılması gerekiyor. Ör. 2021/1. Geçici için 31.03.2021 tarihli bilançodaki özsermaye dikkate alınacak.

Yabancı Kaynaklar

Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını ifade etmekte. (Aktif-Özsermaye)

Finansman Gider Kıstlamasına tabi olmayan giderler

Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da gider indirimi kısıtlaması kapsamı dışındadır.

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları gider indirimi kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacaktır.

Yapılmakta Olan Yatırımlara ait finansman giderleri

İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine ilişkin olarak “Yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetler olup, bunların maliyetine eklenen finansman giderleri kısıtlamaya tabi olmayacaktır.

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Uygulama

Bu işlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit edildiği yıl kazancının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğinden, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır. Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması veya yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin yanı sıra başka işlerin de bulunması halinde, yapılan finansman giderleri hangi yılın kâr veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa, o yılda gider indirimi kısıtlamasına konu edilecektir.

Gelir tablosunda yer alan doğrudan finansman giderleri kısıtlamaya tabi olacaktır. Bu giderler içinden yatırım maliyetine aktarılan tutar olursa, aktarılan tutar gider kısıtlamasına tabi olmayacak, kalan tutar kısıtlamada dikkate alınacaktır.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

Tüm veriler ve bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmış olup yatırım, vergi, muhasebe ve diğer yasal konularda tavsiye niteliğinde değildir. MaliMüşavirTürkiye Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. MaliMüşavirTürkiye yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir. Lütfen her türlü yasal işleminizden önce konunun uzmanına danışın. MaliMüşavirTürkiye Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.


Ana Sayfa Gizlilik Politikası Sorumluluk Reddi Hakkımızda