KAMU İHALE TEBLİĞ

KAMU İHALE TEBLİĞİ

Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi ...

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı Serbest Muhasebeci Mali müşavirinden aldığı muhasebe hizmetinde isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı ...

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMA USUL VE ESASLAR

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN ...

VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALKAN İŞLEMLER HANGİLERİ?

Mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak ...

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİ İLE UYGULANACAKYABANCI PARA DEĞERLERİ

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİ İLE UYGULANACAK
YABANCI PARA DEĞERLERİ

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİ İLE UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ...

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında ...

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29 Ocak 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31734 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA ...

Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik

Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik

“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ...

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319 27 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31732 Hazine ve ...

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisinde 1 Puanlık İndirim İle ilgili 7351 sayılı Kanun İle Kurumlar Vergsi Kanunu ve İdari Yargılama ...

MORE TOP STORIES

LATEST POST

KAMU İHALE TEBLİĞ

KAMU İHALE TEBLİĞİ

Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellendiği KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/1) 25.01.2023 tarih Çarşamba günü...

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı

Mali Müşavirlik Hizmeti ve KDV Tevkifatı Serbest Muhasebeci Mali müşavirinden aldığı muhasebe hizmetinde isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığından görüş talep eden mükellefe idare tarafından verilen cevap kısaca; ""2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve...

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29 Ocak 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31734 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci...

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti 2022

E Fatura E Defter Geçiş Hadleri Değişti. 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde...